II. Spoštovanje človekovega dostojanstva

Spoštovanje duše drugih: pohujšanje

2284 Pohujšanje je ravnanje ali vedenje, ki druge napeljuje, naj delajo slabo. Tisti, ki pohujšuje, naredi iz sebe skušnjavca svojega bližnjega. Škoduje kreposti in poštenosti; potegniti more brata v duhovno smrt. Pohujšanje sestavlja veliko krivdo, če z dejanjem ali opustitvijo drugega premišljeno zapelje v veliko pregreho.

2285 Pohujšanje dobi posebno težo zaradi avtoritete tistih, ki ga povzročijo, ali slabosti tistih, ki mu podležejo. Navdihnilo je našemu Gospodu naslednjo sodbo: “Kdor pohujša enega od teh malih, ki vame verujejo, bi bilo zanj bolje, da mu obesijo mlinski kamen na vrat in se potopi v globino morja” (Mt 18,6; prim. 1 Kor 8,10-13). Pohujšanje je veliko, kadar ga dajejo tisti, ki so po naravi ali službi dolžni učiti ali vzgajati druge. Jezus to očita pismoukom in farizejem; primerja jih z volkovi v ovčjih oblačilih (prim. Mt 7,15).

2286 Pohujšanje lahko izzovejo zakoni, institucije, moda ali nazori.

Tako postanejo krivi pohujšanja tisti, ki postavljajo zakone ali takšne družbene strukture, ki vodijo k propadanju nravi in kvarjenju religioznega življenja ali k “takim družbenim razmeram, ki prostovoljno ali neprostovoljno otežujejo in praktično onemogočajo krščansko ravnanje, ki se sklada z zapovedmi” (Pij XII, govor 1. junija 1941). Isto velja za vodje podjetij, če dajejo uredbe, ki spodbujajo h goljufiji, za učitelje, ki svoje otroke “dražijo k jezi” (prim. Ef 6,4; Kol 3,21) ali za tiste, ki manipulirajo z javnim mnenjem in ga odvračajo od nravnih vrednot.

2287 Kdor pooblastila, s katerimi razpolaga, uporablja v okoliščinah, ki imajo za posledico vršitev zla, postaja kriv za pohujšanje in odgovoren za zlo, ki ga je neposredno ali posredno podpiral. “Ni mogoče, da bi pohujšanje ne prišlo, toda gorje tistemu, po katerem pride” (Lk 17,1).

Spoštovanje zdravja

2288 Življenje in fizično zdravje sta dragoceni dobrini, ki nam ju je zaupal Bog. Razumno moramo skrbeti zanju upoštevajoč potrebe drugega in skupni blagor.

Skrb za zdravje državljanov zahteva pomoč družbe za doseženje takih eksistenčnih razmer, ki omogočajo odraščanje in doseganje zrelosti: hrano in obleko, prebivališče, skrb za zdravje, osnovno izobrazbo, zaposlitev, socialno podporo.

2289 Če nravnost poziva k spoštovanju telesnega življenja, pa iz njega ne napravlja absolutne vrednote. Upira se novo-poganskemu pojmovanju, ki teži po tem, da bi uvedlo kult telesa, mu vse žrtvovalo, malikovalo fizično popolnost in športni uspeh. S selektivnim izborom med močnimi in slabotnimi more takšno pojmovanje privesti do sprevrženosti človeških odnosov.

2290 Krepost zmernosti nas razpoloži za to, da se izogibamo vsem pretiravanjem, zlorabi jedi, alkohola, tobaka in zdravil. Tisti, ki v stanju pijanosti ali čezmernem opoju hitrosti ogrožajo varnost drugega ali svojo lastno varnost na cestah, na morju ali v zraku, si nakopljejo veliko krivdo.

2291 Uporaba droge ima zelo uničujoče učinke za zdravje in človeško življenje. Zunaj strogo zdravstvenih indikacij je to velik greh. Tajna proizvodnja in trgovanje z drogami sta sramotno početje; takšna proizvodnja in trgovina sestavljata – zato ker k temu spodbujata – neposredno sodelovanje pri ravnanju, ki je v velikem nasprotju z nravno postavo.

Spoštovanje do osebe in znanstveno raziskovanje

2292 Znanstveni poizkusi, medicinski ali psihološki, na osebah ali skupinah ljudi morejo prispevati k ozdravljenju bolnih in k napredku javnega zdravja.

2293 Osnovno znanstveno raziskovanje kakor tudi uporabno raziskovanje sta značilen izraz človekovega gospostva nad stvarstvom. Znanost in tehnika sta dragocena pripomočka, kadar ju postavljamo v službo človeka ter pospešujeta celostni človekov razvoj v dobro vseh. Vendar sami zase ne moreta pokazati smisla človekove eksistence in človekovega napredka. Znanost in tehnika sta naravnani na človeka, iz katerega dobivata izvor in rast. V človekovi osebi in njenih nravnih vrednotah torej dobivata naznačitev svoje namembnosti in zavest glede svojih meja.

2294 Varljivo je zahtevati nravno nevtralnost znanstvenega raziskovanja in njegove uporabe. Po drugi strani kriterijev za orientacijo ni mogoče izvajati niti iz preproste tehnične učinkovitosti niti iz koristi, ki more iz tega pritekati za ene na škodo drugih, niti – kar je še hujše – iz vladajočih ideologij. Znanost in tehnika po svojem notranjem smislu zahtevata brezpogojno spoštovanje temeljnih kriterijev nravnosti; biti morata v službi človeške osebe, njenih neodtujljivih pravic, njenega resničnega in celostnega blagra, v skladno z božjo zamislijo in božjo voljo.

2295 Raziskave ali poskusi na človeškem bitju ne morejo legitimirati dejanj, ki sama po sebi nasprotujejo dostojanstvu osebe in nravni postavi. Morebitna privolitev subjektov ne opraviči takih dejanj. Eksperimentacija na človeškem bitju ni nravno zakonita, če človekovo življenje ali fizično in psihično integriteto subjekta spravlja v nevarnosti, ki so nesorazmerne ali izogibljive. Eksperimentiranje na človeških bitjih ni skladno z dostojanstvom osebe, če se vrh tega dogaja brez razsvetljene privolitve subjekta ali tistih, ki imajo pravice glede njega.

2296 Presajanje organov ni nravno sprejemljivo, če darovalec ali njegovi upravičenci niso dali razsvetljene privolitve. Presajanje organov se sklada z nravnim zakonom in more biti zaslužno, če so fizične in psihične nevarnosti tveganja, ki se jim izpostavi darovalec, sorazmerne iskani dobrini pri prejemniku. Nravno nedopustno je neposredno izzvati pohabljenje, ki napravi človeško bitje invalidno, ali smrt človeškega bitja, četudi z namenom, da bi bila smrt drugih oseb odložena na pozneje.

Spoštovanje do telesne celovitosti

2297 Ugrabitve in jemanje talcev povzročajo gospostvo terorja in z grožnjo izvajajo neznosen pritisk na žrtve. Nravno so takšne reči nedopustne. Terorizem, ki ogroža, ranja in ubija brez razlike je v velikem nasprotju s pravičnostjo in ljubeznijo do bližnjega. Mučenje, ki uporablja fizično ali moralno nasilje, da bi iztrgalo priznanja, da bi kaznovalo krivce, ustrahovalo nasprotnike in zadostilo sovraštvu, nasprotuje spoštovanju osebe in človeškega dostojanstva. Neposredno hotene amputacije udov, pohabljenja ali sterilizacije nedolžnih oseb nasprotujejo nravnemu zakonu, razen če to zahtevajo medicinske indikacije strogo terapevtskega reda (Prim. DS 3722).

2298 V preteklih časih so zakonite vlade za vzdrževanje zakonitosti in reda na splošno uporabljale krute postopke, pogosto brez protestiranja pastirjev Cerkve, ki so na svojih sodiščih sami sprejeli predpise rimskega prava o mučenju. Ob strani teh obžalovanja vrednih dejstev je Cerkev vedno učila dolžnost blagosti in usmiljenja; kleru je prepovedovala prelivanje krvi. V novejših časih je postalo razvidno, da ti kruti postopki niso niti potrebni za javi red niti skladni z zakonitimi pravicami človeške osebe. Nasprotno, taki postopki vodijo do najhujših poniževanj. Prizadevati si moramo, da bodo odpravljeni. Treba je moliti za žrtve in njihove rablje.

SPOŠTOVANJE DO MRTVIH

2299 Umirajočim bomo namenjali pozornost in skrb ter jim pomagali, da bi zadnje trenutke preživljali v dostojanstvu in miru. Pomagali jim bodo z molitvijo njihovi svojci. Ti bodo pazili na to, da bodo bolniki o pravem času prejeli zakramente, ki pripravljajo na srečanje z živim Bogom.

2300 S telesi umrlih je treba ravnati s spoštljivostjo in ljubeznijo v veri in upanju na vstajenje. Pokopavanje mrtvih je eno telesnih del usmiljenja (Prim. Tob 1,16-18); to delo izkazuje čast božjim otrokom, templjem Svetega Duha.

Obdukcija trupel more biti nravno dopustna zaradi zakonite preiskave ali znanstvenega raziskovanja. Prostovoljno darovanje organov po smrti je zakonito in more biti zaslužno (meritorno).

Cerkev dopušča upepeljevanje, če le-to ne razodeva postavljanja vere v vstajenje telesa pod vprašaj (Prim. ZCP, kan. 1176, par. 3).