I. "V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha"

232 Kristjani so krščeni “v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha” (Mt 28,19). Poprej odgovorijo “verujem” na trikratno vprašanje, ki jih pozove, da naj izpovedo svojo vero v Očeta, Sina in Svetega Duha, kajti: “Fides omnium christianorum in Trinitate consistit – Vera vseh kristjanov obstaja v Trojici” (sv. Cezarij iz Arlesa, symb.).

233 Kristjani so krščeni “v imenu” Očeta in Sina in Svetega Duha in ne “v imenih” le-teh (prim. veroizpoved papeža Vigilija iz leta 552: DS 415), kajti Bog je samo eden, vsemogočni Oče in njegov edini Sin in Sveti Duh: presveta Trojica.

234 Skrivnost presvete Trojice je središčna skrivnost krščanske vere in krščanskega življenja. To je skrivnost Boga v njem samem. Ta skrivnost je torej izvir vseh ostalih skrivnosti vere; je luč, ki jih osvetljuje. Ta skrivnost je najbolj temeljni in bistveni nauk “hierarhije verskih resnic” (SKP 43). “Celotna zgodovina odrešenja ni nič drugega kakor zgodovina poti in sredstev, po katerih resnični in edini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, razodeva ljudem samega sebe in jim podarja spravo ter zedinja s seboj, ko se odvrnejo od greha” (SKP 47).

235 Tu bo na kratko razloženo, kako je razodeta skrivnost presvete Trojice (I), kako je Cerkev formulirala (izrazila) nauk vere glede te skrivnosti (II), in končno, kako z božjima pošiljatvama Sina in Svetega Duha Bog Oče uresničuje svoj “dobrohotni načrt” stvarjenja, odrešenja in posvečenja (III).

236 Cerkveni očetje razlikujejo med “Theologia” in “Oikonomia”, označujoč s prvim izrazom skrivnost notranjega življenja Boga-Trojice, z drugim vsa božja dela, po katerih se Bog razodeva in priobčuje svoje življenje. “Ojkonomija” je tista, po kateri nam je razodeta “teologija”; toda z nasprotne strani je “teologija” tista, ki osvetljuje vso “ojkonomijo”. Božja dela razodevajo, kdo je Bog sam v sebi, in nasprotno, skrivnost njegove notranje Biti razsvetljuje umevanje vseh njegovih del. Tako je analogno med človeškimi osebami. Oseba se kaže v svojem delovanju; in čim bolje poznamo osebo, tem bolje razumemo njeno delovanje.

237 Trojica je verska skrivnost v strogem pomenu, ena od tistih “v Bogu skritih skrivnosti, ki sploh ne moremo vedeti zanje, če jih Bog ne razodene” (1. vat. koncil: DS 3015). Bog je sicer sledove svoje troedine biti pustil v delu svojega stvarjenja in starozaveznega razodetja. Toda sveta Trojica kot najgloblja notrina božje Biti je takšna skrivnost, ki je nedostopna samemu razumu in celo veri Izraela pred učlovečenjem Božjega Sina in poslanjem Svetega Duha.