2. člen: Velikonočna skrivnost v zakramentih Cerkve

1113 Celotno liturgično življenje Cerkve se odvija okoli evharistične daritve in zakramentov (prim. B 6). V Cerkvi je sedem zakramentov: krst, birma ali maziljenje s krizmo (chrismatio), evharistija, pokora, bolniško maziljenje, sveti red, zakon (prim. DS 860; DS 1310; DS 1601). V tem členu gre za to, kar je pod vidikom nauka skupno sedmerim zakramentom Cerkve. To, kar jim je skupno pod vidikom obhajanja, bo podano v 2. poglavju, in to, kar je posebnega vsakemu izmed njih, bo predmet 2. oddelka.