I. Evharistija - vir in višek cerkvenega življenja

1324 Evharistija je “vir in višek vsega krščanskega življenja” (C 11). “Drugi zakramenti, kakor tudi vsa druga cerkvena opravila in dela apostolata, so v tesni zvezi s sv. evharistijo in so nanjo naravnani. Presveta evharistija namreč obsega ves duhovni zaklad Cerkve, Kristusa samega, naše velikonočno jagnje” (D 5).

1325 “Evharistija pomenljivo označuje in čudovito uresničuje tisto občestvo božjega življenja in enotnost božjega ljudstva, na katerih temelji Cerkev. V evharistiji imamo višek tako dejavnosti, s katero Bog v Kristusu posvečuje svet, kakor tudi češčenja, katero ljudje izkazujejo Kristusu in po njem Očetu v Svetem Duhu” (Es 6).

1326 Končno se z obhajanjem evharistije že zedinjamo z nebeškim bogoslužjem in imamo vnaprej delež pri večnem življenju, ko bo Bog vse v vsem (prim. 1 Kor 15,28).

1327 Skratka, evharistija je povzetek in strnitev naše vere: “Naš način mišljenja se sklada z evharistijo in evharistija s svoje strani potrjuje naš način mišljenja” (sv. Irenej, Haer. 4,18,5).