Velikonočna vigilija

Celotno besedilo v pdf obliki

Za velikonočno vigilijo je na voljo devet beril, in sicer sedem iz Stare in dve iz Nove zaveze. Če okoliščine zahtevajo, je v posameznih primerih mogoče zmanjšati število beril. Ostati morajo vsaj tri iz Stare zaveze, le v najnujnejših primerih vsaj dve, ki jim sledi branje pisma in evangelija. Nikoli pa ne sme odpasti berilo iz druge Mojzesove knjige o prehodu čez Rdeče morje.

Prvo berilo: Bog je videl vse, kar je ustvaril, in bilo je zelo dobro
1 Mz 1,1-2,2

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.
Zemlja pa je bila pusta in prazna,
temă se je razprostirala nad globinami
in duh Božji je vel nad vodámi.
Bog je rekel:
»Bodi svetloba!«
In nastala je svetloba.
Bog je videl, da je svetloba dobra.
In Bog je ločil svetlobo od temë.
In Bog je svetlobo imenoval dan,
temő pa je imenoval noč.
In bil je večer in bilo je jutro, prvi dan.

Bog je rekel:
»Bodi obők sredi vodá in naj loči vôde od vodá!«
In Bog je narédil obők in ločil vôde,
ki so bile pod obókom, od vodá nad obókom.
Zgodilo se je tako.
Bog je obők imenoval nebo.
In bil je večer in bilo je jutro, drugi dan.

Bog je rekel:
»Vôde pod nebom naj se zberejo na en kraj
in prikaže naj se kôpno!«
Zgodilo se je tako.
Bog je kôpno imenoval zemljo,
zbrane vode pa je imenoval morje.
Bog je videl, da je dobro.
Nato je Bog rekel:
»Zemlja naj požene zelenje, rastlinje, ki daje seme,
in drevje, ki na zemlji rodi sadje s semenom po svoji vrsti!«
Zgodilo se je tako.
Zemlja je pognala zelenje, rastlinje, ki daje seme,
in drevje, ki rodi na zemlji sadje s semenom po svoji vrsti.
Bog je videl, da je dobro.
In bil je večer in bilo je jutro, tretji dan.

Bog je rekel:
»Naj bodo lučí na nebesnem obóku!
Ločujejo naj dan od nočí
in naj bodo znamenja za čase, dneve in leta!
Naj svetijo na nebesnem obóku in razsvetljujejo zemljo!«
Zgodilo se je tako.
Bog je narédil dve velíki lúči:
večjo luč, ki naj gospoduje dnevu,
in manjšo luč, ki naj gospoduje nôči, ter zvezde.
Bog jih je postavil na nebesni obők,
da bi razsvetljevale zemljo.
Gospodovale naj bi dnevu in nôči
in ločevale svetlobo od temë.
Bog je videl, da je dobro.
In bil je večer in bilo je jutro, četrti dan.

Bog je rekel:
»Živa bitja naj mrgolijo v vodah
in ptice naj letajo nad zemljo pod nebesnim obókom!«
Bog je ustvaril velike morske živali in vsa živa bitja,
ki se gibljejo in mrgolijo v vodah, po njihovih vrstah
in vse krilate ptice, po njihovih vrstah.
Bog je videl, da je dobro.
In Bog jih je blagoslôvil in rekel:
»Plodite se in množite, napolnite vse morsko vodovje!
In ptice naj se množijo na zemlji!«
In bil je večer in bilo je jutro, peti dan.
Bog je rekel:
»Zemlja naj rodi živa bitja po njihovih vrstah:
živino, laznino in zveri zemlje po njihovih vrstah!«
Zgodilo se je tako.
Bog je narédil zveri zemlje po njihovih vrstah,
živino po njenih vrstah
in vso laznino na zemlji po njenih vrstah.
Bog je videl, da je dobro.

Bog je rekel:
»Naredimo človeka po svoji podobi,
kot svoj lik!
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba,
živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!«
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi,
po Božji podobi ga je ustvaril,
moškega in žensko je ustvaril.
Bog ju je blagoslôvil in Bog jima je rekel:
»Bodita rodovitna in množita se,
napolníta zemljo in si jo podvrzíta;
gospodujta ribam v morju in pticam na nebu
ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!«

Bog je rekel:
»Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom,
ki raste po vsej zemlji,
in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme.
Naj vama bo v hrano.
Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu,
vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje,
dajem v živež vse zelene rastline.«
Zgodilo se je tako.
Bog je videl vse, kar je narédil,
in glej, bilo je zelo dobro.
In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan.

Tako sta bila narejena nebo in zemlja in vsa njuna vojska.
Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je narédil,
in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je stóril.

Božja beseda.

KRAJŠA OBLIKA PRVEGA BERILA: Bog je videl vse, kar je ustvaril, in bilo je zelo dobro
1 Mz 1,1.26-31a

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.
Bog je rekel:
»Naredimo človeka po svoji podobi, kot svoj lik!
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba,
živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!«
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi,
po Božji podobi ga je ustvaril,
moškega in žensko je ustvaril.
Bog ju je blagoslôvil in Bog jima je rekel:
»Bodita rodovitna in množita se,
napolníta zemljo in si jo podvrzíta;
gospodujta ribam v morju in pticam na nebu
ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!«

Bog je rekel:
»Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, ki raste po vsej zemlji,
in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme.
Naj vama bo v hrano.
Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu,
vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje,
dajem v živež vse zelene rastline.«
Zgodilo se je tako.
Bog je videl vse, kar je narédil,
in glej, bilo je zelo dobro.

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 104,1-2a.5-6.10.12-14.24.35c (R prim. 30)

Odpev: Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.

Slávi, moja duša, Gospoda.
Gospod, moj Bog, zelo si velik,
veličastvo in sijaj si oblekel.
Ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem. Odpev.

Zemljo si postavil na njene temelje,
da se na veke vekov ne bo majála.
Z oceanom si jo pokril kakor z obleko,
nad gorami so stale vode. Odpev.

Studence pošiljaš v potoke,
ki tečejo med gorami.
Ob njih prebivajo ptice pod nebom,
oglašajo se iz vejevja. Odpev.

Iz svojih gornjih sob napajaš gore,
s sadom tvojih del se nasičuje zemlja.
Za živino pustiš poganjati travo,
rastlinje daješ govedu, ki pomaga človeku. Odpev.

O Gospod, kako številna so tvoja dela,
vsa si narédil z modrostjo,
zemlja je polna bitij, ki si jih ustvaril.
Slávi, moja duša, Gospoda. Odpev.

ali:
Ps 33,4-7.12-13.20.22 (R 5b)

Odpev: Zemlja je polna Gospodove dobrote.

Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev.

Z Gospodovo besedo so bila narejena nebesa,
z dihom njegovih ust vsa njihova vojska.
Kakor za jezom zbira morske vode,
v zbirališča daje oceane. Odpev.

Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda,
ljudstvu, ki si ga je izbral za dediščino.
Gospod se z nebes ozira,
vidi vse človeške sinove. Odpev.

Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami,
saj zaupamo vate. Odpev.

Drugo berilo: Daritev našega očeta Abrahama
1 Mz 22,1-18

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Tiste dni je Bog preskušal Abrahama.
Rekel mu je:
»Abraham!«
Odgovóril je:
»Tukaj sem.«
Pa je rekel:
»Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka,
in pojdi v deželo Moríja!
Tam ga daruj v žgalno daritev na gori,
ki ti jo bom pokazal!«

Abraham je vstal zgodaj zjutraj,
osedlal osla, vzel s seboj dva hlapca in svojega sina Izaka.
Nacepil je drv za žgalno daritev, potem pa je vstal
in odšel proti kraju, o katerem mu je govóril Bog.
Tretji dan je povzdignil oči in od daleč zagledal kraj.
Rekel je hlapcema:
»Ostaníta tukaj z oslom,
jaz in deček pa greva tjakaj, da pomoliva.
Potem se vrneva k vama.«
Abraham je vzel drva za žgalno daritev
in jih nalóžil svojemu sinu Izaku v naročje,
v svojo roko pa je vzel ogenj in nož.
In šla sta oba skupaj.

Izak je nagovóril svojega očeta Abrahama in rekel:
»Moj oče!«
Ta je rekel:
»Kaj je, moj sin?«
Pa je odvrnil:
»Glej, ogenj in drva,
kje pa je jagnje za žgalno daritev?«
Abraham je rekel:
»Bog si bo preskrbel jagnje za žgalno daritev, moj sin.«
In šla sta oba skupaj.

Prišla sta na kraj, o katerem mu je Bog rekel.
Tam je Abraham sezidal oltar in razlóžil drva.
Zvezal je svojega sina Izaka in ga polóžil na oltar na drva.
Potem je Abraham stegnil svojo roko in zgrabil nož,
da bi zaklal svojega sina.
Tedaj mu je zaklical Gospodov angel iz nebes in rekel:
»Abraham, Abraham!«
Odgovóril je:
»Tukaj sem.«
In je rekel:
»Ne steguj svoje roke nad dečka in ne stôri mu ničesar,
kajti zdaj vem, da se bojiš Boga,
saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca.«
Abraham je povzdignil oči in pogledal,
in glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi zapletel v grmovje.
Abraham je torej šel in vzel ovna
in ga daroval v žgalno daritev namesto svojega sina.
Zato je Abraham tisti kraj imenoval
›Gospod bo preskrbel‹,
kakor pravijo danes:
›Na gori Gospodovi bo preskrbljeno.‹

Gospodov angel je drugič poklical Abrahama iz nebes
in rekel:
»Prisegel sem pri sebi, govorí Gospod:
Ker si to stóril in nisi odrekel svojega sina, svojega edinca,
te bom zares obilno blagoslôvil
in silno namnóžil tvoje potomstvo,
kakor zvezde na nebu
in kakor pesek, ki je na morski obali.
Tvoji potomci bodo vzeli v posest vrata svojih sovražnikov
in s tvojimi potomci se bodo blagoslavljali vsi narodi na zemlji,
ker si poslušal moj glas.«

To je Božja beseda.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: Daritev našega očeta Abrahama
1 Mz 22,1-2.9a.10-13.15-18

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Tiste dni je Bog preskušal Abrahama.
Rekel mu je:
»Abraham!«
Odgovóril je:
»Tukaj sem.«
Pa je rekel:
»Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka,
in pojdi v deželo Moríja!
Tam ga daruj v žgalno daritev na gori,
ki ti jo bom pokazal!«

Prišla sta na kraj, o katerem mu je Bog rekel.
Tam je Abraham sezidal oltar in razložil drva.
Potem je Abraham stegnil svojo roko in zgrabil nož,
da bi zaklal svojega sina.
Tedaj mu je zaklical Gospodov angel iz nebes in rekel:
»Abraham, Abraham!«
Odgovóril je:
»Tukaj sem.«
In je rekel:
»Ne steguj svoje roke nad dečka in ne stôri mu ničesar,
kajti zdaj vem, da se bojiš Boga,
saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca.«
Abraham je povzdignil oči in pogledal,
in glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi zapletel v grmovje.
Abraham je torej šel in vzel ovna
in ga daroval v žgalno daritev namesto svojega sina.

Gospodov angel je drugič poklical Abrahama iz nebes
in rekel:
»Prisegel sem pri sebi, govorí Gospod:
Ker si to stóril in nisi odrekel svojega sina, svojega edinca,
te bom zares obilno blagoslôvil
in silno namnóžil tvoje potomstvo,
kakor zvezde na nebu
in kakor pesek, ki je na morski obali.
Tvoji potomci bodo vzeli v posest vrata svojih sovražnikov
in s tvojimi potomci se bodo blagoslavljali vsi narodi na zemlji,
ker si poslušal moj glas.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 16,5.8-11 (R 1)

Odpev: Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam.

Gospod, ti si delež moje dediščine in moja čaša,
ti imaš v rokah mojo usodo.
Vedno imam pred očmi Gospoda;
ker je na moji desnici, ne bom omahnil. Odpev.

Zato se moje srce veselí, moja duša se raduje;
tudi moje telo bo prebivalo varno.
Zakaj moje duše ne boš prepústil podzemlju,
svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe. Odpev.

Daješ mi spoznati pot življenja,
polnost veselja pred tvojim obličjem,
večne radosti na tvoji desnici,
večne radosti na tvoji desnici. Odpev.

Tretje berilo: Izraelovi sinovi so šli po suhem sredi morja
2 Mz 14,15-15,1

Berilo iz druge Mojzesove knjige.

Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu:
»Kaj vpiješ k meni?
Ukaži Izraelovim sinovom, naj se odpravijo!
Ti pa povzdigni palico in stegni roko nad morje
in ga razdęli, da bodo šli Izraelovi sinovi po suhem sredi morja!
In jaz bom zakrknil sŕca Egipčanom,
da pojdejo za njimi.
Potem bom pokazal svoje veličastvo nad faraonom
in vso njegovo vojsko, nad njegovimi vozovi in konjeniki.
Egipčani bodo spoznali, da sem jaz Gospod,
ko pokažem svoje veličastvo nad faraonom,
nad njegovimi vozovi in konjeniki.«
Tedaj se je premaknil Božji angel,
ki je hodil pred Izraelovo vojsko, in se postavil za njimi.
In premaknil se je oblačni steber, ki je bil pred njimi,
in se postavil za njimi.
Tako je prišel med egiptovsko in izraelsko vojsko.
Bil je oblak in temă, vendar se je svetlikalo v noči,
in vso noč se niso približali drug drugemu.

Tedaj je Mojzes stegnil roko nad mórje
in Gospod je gnal morje z močnim vzhodnim vetrom
vso noč nazaj.
Iz morja je narédil suho zemljo.
In vode so se razdelile.
Izraelovi sinovi so šli sredi morja po suhem
in vode so jim bile kakor zid na desni in levi.
Egipčani so jih zasledovali in šli za njimi v sredo morja,
vsi faraonovi konji, njegovi vozovi in konjeniki.
Ob jutranji straži je Gospod v ognjenem in oblačnem stebru
pogledal na egiptovsko vojsko in jo zbegal.
Zaviral je kolesa njihovih voz
in jim tako oteževal vožnjo.
Tedaj so Egipčani rekli:
»Bežimo pred Izraelom,
kajti Gospod se bojuje zanje proti Egipčanom!«

Potem je Gospod rekel Mojzesu:
»Stegni roko nad mórje, da se vode vrnejo na Egipčane,
na njihove vozove in konjenike.«
Mojzes je stegnil roko nad morje
in morje se je ob jutranji zori vrnilo na svoje navadno mesto,
medtem ko so Egipčani bežali proti njemu.
Tako je Gospod pognal Egipčane v sredo morja.
Vode so se vrnile in zagrníle vozove in konjenike
in vso faraonovo vojsko, ki je prišla za njimi v morje.
Niti eden izmed njih ni ostal.
Izraelovi sinovi pa so šli po suhem sredi morja
in vode so jim bile kakor zid na desni in levi.
Tako je Gospod tisti dan rešil Izraelce iz rok Egipčanov
in Izrael je videl Egipčane mrtve na morskem obrežju.
Ko je Izrael videl mogočno roko,
ki jo je Gospod pokazal nad Egipčani,
se je ljudstvo zbalo Gospoda
in zaupalo Gospodu in njegovemu služabniku Mojzesu.
Tedaj so Mojzes in Izraelovi sinovi peli Gospodu tole pesem.

Spev z odpevom
2 Mz 15,1-6.17-18 (R 1a)

Odpev: Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen.

Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen;
konja in jezdeca je treščil v morje.
Gospod je moja moč in moja pesem, bil mi je v rešitev.
To je moj Bog, zato ga bom hvalil. Odpev.

Gospod je bojevnik;
Gospod se imenuje.
Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje;
njegovi izbrani častniki so utonili v Rdečem morju. Odpev.

Zagrnili so jih valovi;
potopili so se v globočino kakor kamen.
Tvoja desnica, Gospod, se od moči sveti,
tvoja desnica, Gospod, drobi sovražnika. Odpev.

Popěljal jih boš in zasádil na svoji dedni gori,
na kraju, ki si ga, Gospod, pripravil sebi,
v svetišču, Gospod, ki so ga postavile tvoje roke.
Gospod kraljuje na vekov veke. Odpev.

Četrto berilo: Z večnim usmiljenjem se te je usmilil Gospod, tvoj Odrešenik
Iz 54,5-14

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Tvoj gospodar je tvoj stvarnik,
njegovo ime je Gospod nad vojskámi.
Tvoj odkupitelj je Sveti Izraelov,
imenuje se Bog vse zemlje.
Da, kakor ženo, ki je zapuščena in v duši žalostna,
te je Gospod poklical,
kakor ženo iz mladosti, ki je zavržena,
govorí tvoj Bog.
»Za kratek čas sem te zapustil,
a z velikim usmiljenjem te zberem.
V izbruhu gneva sem za hip zakril svoj obraz pred teboj,
a z večno ljubeznijo se te usmilim,«
govorí Gospod, tvoj odkupitelj.

»Ta čas je zame, kakor so bili Nóetovi dnevi:
kot sem prisegel,
da Nóetove vode ne bodo več preplavile zemlje,
tako prisegam,
da se ne bom več jezil nad teboj in ti ne bom več grozil.
Kajti gore se bodo premaknile in griči omajali,
moja milost pa se ne bo odmakníla od tebe
in moja zaveza miru se ne bo omájala,«
pravi tvoj usmiljeni, Gospod.
»O uboga, razmršena, nikoli potolažena!
Glej, sam bom položil na malto tvoje kamne,
uteméljil te bom s safíri.
Postavil ti bom nadzidke iz rubínov,
tvoja vrata iz ognjéncev
in vso tvojo ograjo iz žlahtnih kamnov.
Vsi tvoji sinovi bodo Gospodovi učenci
in velik bo mir tvojih sinov.
Utrjena boš v pravičnosti:
daleč boš od zatiranja, ne boš se ga več bala,
daleč boš od pogube, ne bo se ti več približala.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 30,2.4-6b.11-12a.13b (R 2a)

Odpev: Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.

Gospod, slavil te bom, ker si me rešil
in nisi pustil, da bi se moji sovražniki veselili nad mano.
Gospod, iz podzemlja si potegnil mojo dušo,
ožívil si me, zato se nisem z drugimi pogreznil v jamo. Odpev.

Pojte Gospodu, njegovi zvesti,
slavite spomin njegove svetosti!
Zakaj njegova jeza traja le trenutek,
njegova dobrohotnost vse življenje. Odpev.

Poslušaj, Gospod, izkaži mi milost,
Gospod, pomočnik mi bodi!
Moje žalovanje si mi spremenil v rajanje,
Gospod, moj Bog, na veke te bom hvalil. Odpev.

Peto berilo: Novo življenje in večna zaveza
Iz 55,1-11

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

To govorí Gospod:
»O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi,
in vi, ki nimate denarja, pridite, kupíte in jejte!
Pridite, kupite brez denarja,
brez plačila vzemite vino in mleko!
Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh,
in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?
Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro,
naj uživa v sočni jedi vaša duša.
Nagníte svoje uho in pridite k meni,
poslušajte in bo živela vaša duša.
Vcépil vam bom večno zavezo,
Davidove dobrote, ki so zanesljive.
Glej, za pričo narodom sem ga postavil,
za voditelja in zapovedníka narodom.
Glej, narode, ki jih ne poznaš, boš poklical,
in narodi, ki te ne poznajo, bodo prihiteli k tebi,
zaradi Gospoda, tvojega Boga,
in zaradi Svetega Izraelovega, ki te je poveličal.

Iščite Gospoda, dokler se daje najti,
kličite ga, dokler je blizu!
Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli.
Vrne naj se h Gospodu, da se ga bo usmilil,
k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju.
Kajti moje misli niso vaše misli
in vaša pota niso moja pota,« govorí Gospod.

»Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo,
tako visoko so moja pota nad vašimi póti
in moje misli nad vašimi mislimi.
Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba
in se ne vrača tja, ne da bi napójil zemljo,
jo narédil rodovitno in brstečo,
dal sejalcu seme in uživalcu kruh,
takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust:
ne vrne se k meni brez uspeha,
temveč bo storila, kar sem hotel,
in uspela v tem, za kar sem jo poslal.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Iz 12,2-6 (R 3)

Odpev: Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.

Glej, Bog je moja rešitev, zaupam in se ne bojim,
kajti Gospod Bog je moja moč in moja pesem,
bil je moja rešitev.
Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja. Odpev.

Tisti dan boste rekli:
Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite,
oznanjajte med narodi njegova dela,
razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno. Odpev.

Pojte Gospodu, ker je stóril velika dela,
naj bodo znana po vsej zemlji.
Zakliči ti in zavriskaj, ki prebivaš na Sionu,
ker je velik v tvoji sredi Sveti Izraelov. Odpev.

Šesto berilo: Božja modrost vodi k slavi
Bar 3,9-15.32-4,4

Berilo iz knjige preroka Baruha.

Poslušaj, Izrael, zapovedi življenja,
prisluhnite, da se naučite preudarnosti!
Zakaj, Izrael, zakaj si v deželi sovražnikov,
zakaj si se postaral v tujini?
Zakaj si se omadeževal z mrliči,
zakaj si prištet med tiste, ki so v podzemlju?
Zapústil si vir modrosti.
Če bi hodil po Božji poti, bi vekomaj prebival v miru.
Poúči se, kje je preudarnost, kje moč in kje pamet,
da obenem spoznaš, kje je dolgo in pravo življenje,
kje luč za oči in mir.
Kdo je našel njen kraj?
Kdo je stopil v njene zakladnice?

Toda on, ki vse ve, jo pozna,
odkril jo je s svojo pametjo;
on, ki je uteméljil zemljo za vekomaj,
jo je napolnil s štirinožnimi živalmi;
on, ki pošilja luč in ta odide,
ki jo pokliče nazaj in mu je s trepétom pokorna.
Zvezde sijejo na svojih stražarskih mestih in se veselijo;
pokliče jih, in mu odgovorijo: »Tukaj smo,«
in z veseljem svetijo zanj, ki jih je narédil.
To je naš Bog,
drugega z njim ne moremo primerjati.
On je iznašel vse poti vednosti
in jo je dal Jakobu, svojemu služabniku,
Izraelu, svojemu ljubemu.
Nato se je prikazala na zemlji in je prebivala med ljudmi.
To je knjiga Božjih zapovedi, postava, ki biva vekomaj,
Vsi, ki se je držijo, bodo živeli, tisti pa, ki jo zapustijo, bodo umrli.

Spreobrni se, Jakob, in se je oklęni,
hôdi proti sijaju vpričo njene luči.
Ne daj svoje slave drugemu, ne svoje prednosti tujemu narodu.
Blagor nam, Izrael, ker vemo, kaj je Bogu všeč.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 19,8-11 (R prim. Jn 6,68)

Odpev: Gospod, ti imaš besede večnega življenja.

Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo,
nevednega dela modrega. Odpev.

Gospodovi ukazi so pravi,
razveseljujejo sŕca;
Gospodova zapoved je jasna,
razsvetljuje poglede. Odpev.

Gospodov strah je brez madeža,
ostaja na veke;
Gospodove sodbe so resnica,
vse so pravične. Odpev.

Bolj kakor zlato so zaželene,
bolj kakor čistega zlata obilje;
bolj kakor med so sladke,
bolj kakor med iz satovja. Odpev.

Sedmo berilo: Izlil bom na vas čisto vodo in dal vam bom novo srce
Ezk 36,16-17a.18-28

Berilo iz knjige preroka Ezékiela.

Prišla mi je Gospodova beseda, rekoč:
»Sin človekov, ko je Izraelova hiša še prebivala na svoji zemlji,
so jo oskrunjali s svojim ravnanjem in s svojimi deli.
Tedaj sem izlil svoj srd nanje zaradi krvi, ki so jo prelili v deželi,
in zaradi malikov, s katerimi so jo oskrúnili.
Razkrópil sem jih med narode
in razsejani so bili po deželah;
po njihovem ravnanju in po njihovih delih sem jih sodil.
Ko pa so prišli k narodom, so, kamor koli so prišli,
oskrunili moje sveto ime, ker so o njih govorili:
›Gospodovo ljudstvo so, pa so morali oditi iz svoje dežele.‹
Tedaj mi je bilo žal mojega svetega imena,
ki ga je Izraelova hiša oskrunila med narodi, kamor je prišla.

Zato reci Izraelovi hiši: ›Tako govorí Gospod Bog:
Ne bom posegel zaradi vas, Izraelova hiša,
temveč zaradi svojega svetega imena,
ki ste ga oskrunili med narodi, kamor ste prišli.
Svoje véliko ime, ki je bilo oskrunjeno pri narodih
in ste ga oskrunili med njimi, bom posvétil.
Tedaj bodo narodi spoznali, da sem jaz Gospod,‹
govorí Gospod Bog,
›ko se bom v njihovih očeh izkazal svetega med vami.
Vzamem vas izmed narodov, vas zberem iz vseh dežel
in vas spet pripeljem v vašo deželo.
Pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni.
Vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim.
Dam vam novo srce in novega duha položim v vašo notranjost.
Odstranim kamnito srce iz vašega mesa in vam dam meseno srce.
Svojega duha denem v vašo nótranjost
in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih,
se držali mojih odlokov in jih spolnjevali.
Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom,
in boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog.‹ «

Poslušali smo Božjo besedo. Spev z odpevom Ps 42,3.5bc; 43,3-4 (R 2b)

Odpev: O Bog, moja duša hrepeni po tebi.

Mojo dušo žeja po Bogu, po živem Bogu.
Kdaj bom prišel in se pokazal pred Božjim obličjem?
Stopal sem z množico, da bi prišel do božje hiše
med vriskanjem in hvalo praznične množice. Odpev.

Pošlji svojo luč in svojo zvestobo,
da me vodita;
me pripeljeta k tvoji sveti gori,
v tvoje bivališče. Odpev.

Stopil bom k božjemu oltarju,
k Bogu mojega veselja in moje radosti.
O Bog, moj Bog, hvalil te bom,
igral ti bom na citre. Odpev.

ali, kadar je krst: Iz 12 (kot po 5. berilu, str. 147)

ali: Ps 51,12-15.18-19 (R 12a)

Odpev: Čisto srce, o Bog, mi ustvari.

Čisto srce, o Bog, mi ustvari,
duha stanovitnosti v meni obnôvi.
Ne zavrzi me izpred svojega obličja,
svojega Svetega Duha mi ne odvzemi. Odpev.

Vrni mi veselje nad svojim odrešenjem,
duha velikodušnosti v meni utŕdi.
Upornike bom učil tvojih potov,
grešniki se bodo vrnili k tebi. Odpev.

Zakaj nad klavno daritvijo nimaš veselja,
če bi ti namenil žgalno daritev, bi je ne maral.
Skesan duh, o Bog, naj bo moja daritev,
skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ. Odpev.

Osmo berilo: Od mrtvih vstali Kristus ne umrje več
Rim 6,3-11

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa,
smo bili krščeni v njegovo smrt.
S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt,
da bi prav tako,
kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih,
tudi mi stopíli na pot novega življenja.
Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti,
bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja.

Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim vred,
da bi bilo telo greha uničeno
in da bi mi več ne hlapčevali grehu.
Kdor je namreč umrl, je opravičen greha.
Če pa smo s Kristusom umrli,
verujemo, da bomo z njim tudi živeli,
saj vemo, da Kristus, potem ko je vstal od mrtvih, več ne umre;
smrt nad njim nima več oblasti.
Kajti kar je umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej,
kar pa živí, živí Bogu.
Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh,
a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu.

Božja beseda.

Po berilu duhovnik ali pevec začne peti alelujo. Vsi jo ponovijo, nakar pojemo ali beremo spev z odpevom.

Spev z odpevom
Ps 118,1-2.16-17.22-23

Odpev: Aleluja. Aleluja. Aleluja.

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
vekomaj traja njegova dobrota.
Naj vendar reče Izrael:
»Vekomaj traja njegova dobrota.« Odpev.

Gospodova desnica me je dvignila,
Gospodova desnica je mogočno delovala.
Ne bom umrl, ampak žível,
pripovedoval bom o Gospodovih delih. Odpev.

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
To je Gospodovo delo,
v naših očeh je čudovito. Odpev.

Evangelij: Jezusa ni med mrtvimi, ker živi
Lk 24,1-12

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Prvi dan tedna so šle žene navsezgodaj h grobu.
S seboj so nesle dišave, ki so jih pripravile.
Kamen so našle odvaljën od groba
in stopile so noter, a telesa Gospoda Jezusa niso našle.
Ko so bile zaradi tega zbegane,
sta nenadoma stopila k njim dva moža v sijočih oblačilih.
Prestrašile so se in povesile obraz k tlom.
Onadva pa sta jim rekla: »Kaj iščete živega med mrtvimi?
Ni ga tukaj, temveč je vstal.
Spomnite se, kako vam je govóril, ko je bil še v Galileji:
›Sin človekov mora biti izročen v roke grešnih ljudi,
biti mora križan in tretji dan vstati.‹ «
Tedaj so se spomnile njegovih besed.
Vrnile so se od groba in vse to sporočile
enajsterim in vsem drugim.
Bile pa so: Marija Magdalena, Ivana, Marija Jakobova
in z njimi še druge žene, ki so to pripovedovale apostolom.
Toda tem so se te besede zdele blebetanje in jim niso verjeli.
Peter pa je vstal in stekel h grobu.
Sklonil se je in zagledal samo povoje.
Nato je odšel domov in se čudil temu, kar se je zgodilo.

To je Kristusov evangelij.