Skupna berila

Celotno besedilo v pdf obliki

PRVO BERILO ZUNAJ VELIKONOČNEGA ČASA

1.Sovraštvo bom naredil med tvojim zarodom in zarodom žene
1 Mz 3,9-15.20

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Potem ko je Adam jedel od drevesa,
ga je Bog poklical in mu rekel: »Kje si?«
Odgovoril je : » Tvoj glas sem slišal v vrtu;
zbal sem se, ker sem nag, in sem se skril.«
Pa je Bog rekel:
»Kdo ti je povedal, da si nag? Ali si mar jedel od drevesa,
od katerega sem ti prepovedal jesti?«
Adam je odgovoril: »Žena, ki si mi jo dal za družico,
mi je dala od drevesa in sem jedel. «
Tedaj je Gospod Bog rekel ženi:
»Zakaj si to storila?«
Žena je odgovorila: »Kača me je zapeljala in sem jedla.«
Tedaj je Gospod Bog rekel kači:
»Ker si to storila,
bodi prekleta med vso živino in med vsemi živalmi polja.
Po svojem trebuhu se boš plazila
in prst jedla vse dni svojega življenja.
Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo
ter med tvojim zarodom in njenim zarodom;
ta ti bo glavo strl, ti ga boš pa ranila na peti. «
Adam je imenoval svojo ženo Evo,
ker je postala mati vseh živih.

Božja beseda.

2. V Abrahamu bodo blagoslovljeni vsi rodovi
1 Mz 12,1-7

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Tiste dni je Gospod rekel Abrahamu:
»Pojdi iz svoje dežele in od svoje rodovine
in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo pokažem!
Iz tebe bom naredil velik narod in te blagoslovil;
poveličal bom tvoje ime in bodi v blagoslov!
Blagoslovil bom tiste, ki bodo tebe blagoslavljali,
in preklel tiste, ki bodo tebe preklinjali,
in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji.«
Abram je torej šel, kamor mu je ukazal Gospod,
in z njim je šel Lot,

Abramu je petinsedemdeset let, ko je odšel iz Harana.
Abram je vzel svojo ženo Sarajo in bratovega sina Lota
in vse premoženje, ki so ga imeli, in vso družino, ki so jo pridobili v Haranu;
odrinili so, da bi šli v kanaansko deželo.

Ko so prišli tja, je Abram prehodil deželo
do kraja Sihema, do Morejevega hrasta – Kanaanci so bivali takrat v deželi.
Tedaj se je Gospod prikazal Abramu ter rekel:
»Tvojemu zarodu bom dal to deželo.«
Postavil je tam oltar Gospodu, ki se mu je prikazal.

To je Božja beseda.

3.Bog mu bo dal sedež njegovega očeta Davida
2 Sam 7,1-5.8b-11.16

Berilo iz druge Samuelove knjige.

Ko je kralj David prebival v svoji palači
in mu je Gospod naklonil mir
pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog,
je rekel kralj preroku Natanu:
»Glej, jaz stanujem v cedrovi palači,
Božja skrinja pa prebiva pod šotorskimi preprogami.«
Natan je kralju odgovoril:
»Pojdi, stori vse, kar je v tvojem srcu!
Gospod je namreč s teboj.«

A še tisto noč je bila Natanu sporočena Gospodova beseda:
»Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu:
Tako govori Gospod:
Mi boš mar ti zidal hišo za moje stanovanje?
Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice,
da bi bil knez mojemu ljudstvu Izraelu.
Bil sem s teboj, kjer koli si hodil,
in sem izstrebil pred teboj vse tvoje sovražnike.
Naredil ti bom veliko ime,
enako imenu veljakov na zemlji.

Določil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu
in ga vanj zasadil, da bo prebivalo na svojem
in se mu ne bo treba več bati
in ga hudobneži ne bodo več stiskali kakor poprej,
od časa, ko sem postavil sodnike čez svoje ljudstvo Izraela.
Mir ti bom naklonil pred vsemi tvojimi sovražniki.
Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod sezidal hišo.
Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala
pred teboj na veke.
Tvoj prestol bo utrjen vekomaj.«

Poslušali smo Božjo besedo.

4. Skrinjo zaveze prenesejo v sveti šotor
1 Krn 15,3-4.15-16; 16,1-2

Berilo iz prve kroniške knjige

Tiste dni je zbral David vse Izraelce v Jeruzalem,
da bi spravil Gospodovo skrinjo na mesto,
ki ga je zanjo pripravil.
Tudi je zbral David Aronove sinove in levite.
Potem so levite dvignili Božjo skrinjo
z nosilnima drogovoma na svoje rame,
kakor je zapovedal Mojzes po Gospodovi besedi.
Dalje je David ukazal poglavarjem levitov,
naj nastavijo svoje brate,
pevce z glasbili, s harfami, citrami in cimbalami,
da bi prepevali z veselim glasom.
Prinesli so torej Božjo skrinjo
in jo postavili sredi šotora, ki ga je David razpel zanjo;
nato so darovali pred Bogom žgalne in mirovne daritve.
Ko je David končal darovanje žgalnih in mirovnih daritev,
je blagoslovil ljudstvo v Gospodovem imenu.

Božja beseda.

5. Marija je sedež modrosti
Prg 8,22-31

Berilo iz knjige Pregovorov.

To govori Božja Modrost:
Gospod me je imel v začetku svojih potov,
davno pred svojimi deli.
Od vekomaj sem postavljena,
od začetka, pred začetkom zemlje.
Ko še ni bilo brezdanjega vodovja, sem bila spočeta,
ko še ni bilo studencev, polnih voda;
ko se še niso gore pogreznile,
pred hribi sem bila rojena;
ko še nisi naredil zemlje in polja
in prvin zemeljskega kroga.
Ko je utrjeval nebo, sem bila tam,
ko je meril oblok nad brezdanjim vodovjem;
ko je zgoraj kopičil oblake,
ko so izbruhnili studenci brezdanjega vodovja;
ko je določal morju njegovo mejo,
da vode ne prestopijo njegovega ukaza,
ko je postavljal temelje zemlji,
tedaj sem bila pri njem kot stavbenica,
se veselila dan na dan, se igrala pred njim ves čas;
igrala sem se na njegovem zemeljskem krogu
in moje veselje je pri človeških otrocih.

Božja beseda.

6. Marija je sedež modrosti
Sir 24,1.3-4.8-12.19-21

Berilo iz Sirahove knjige.

Modrost hvali sama sebe, hvali se sredi svojega ljudstva:
Iz ust Najvišjega sem izšla
in sem kakor megla pokrila zemljo.
Na višavah sem razpela svoj šotor
in moj sedež je bil na oblačnem stebru.
Stvarnik vesoljnega sveta mi je zapovedal,
on, ki me je ustvaril, mi je odkazal stalen šotor in rekel:
»V Jakobu razpni svoj šotor,
v Izraelu bodi tvoja dedna posest!«

Od praveka, od začetka me je ustvaril
in na veke ne bom nehala biti.
V svetem šotoru sem pred njim imela službo
in tako sem se na Siona utrdila.
V mestu, ki ga prav tako ljubi, mi je dal, da prebivam,
in v Jeruzalemu je moja oblast.
Ukoreninila sem se med plemenitim ljudstvom,
v Gospodovem deležu, v njegovi dediščini.
Pridite k meni vi, ki me želite, in se nasitite mojih sadov!
Kajti name misliti je slajše kot med,
mene imeti v posesti presega čisto strd.
Kateri mene uživajo, so še lačni,
in kateri mene pijejo, jih še žeja.

To je Božja beseda.

7. Glej, devica bo spočela
Iz 7,10-14

Berilo iz knjige preroka Izaija.

Tiste dni je Gospod govoril Ahazu:
»Izprosi si znamenje od Gospoda, svojega Boga,
v globočini zdolaj ali v višavi zgoraj!«
Ahaz je odgovoril:
»Ne bom prosil in ne bom preizkušal Gospoda!«
Tedaj je rekel Izaija:
»Slišite torej, Davidova hiša:
vam je premalo nadlegovati ljudi,
da nadlegujete še mojega Boga?
Zato vam bo Vsemogočni sam dal znamenje:
Glej, devica bo spočela in rodila sina,
ki ga bo imenovala Emanuel,
kar pomeni: Z nami je Gospod.«

To je Božja beseda.

8. Sin nam je dan
Iz 9,1-3.5-6

Berilo iz knjige preroka Izaija.

Ljudstvo, ki hodi v temi, gleda veliko luč;
nad prebivalci v deželi smrtne sence zasije luč.
Bogato daruješ radost, veliko veselje delaš;
ljudje se veselijo pred tabo, kakor se veselijo ob žetvi,
kakor se radujejo, ko se deli plen.
Ker jarem njegovega bremena in šibo na njegovem hrbtu,
palico njegovega zatiralca zlomiš
kakor ob dnevu Madiancev.

Ker dete nam je rojeno, sin nam je dan,
oblast je na njegovih ramah
in imenuje se:
Čudoviti svetovalec, Močni Bog,
Oče na veke, Knez miru.
Njegova je polnost oblasti, miru ne bo konec.
Vladal bo na Davidovem prestolu
in nad njegovim kraljestvom.
Utrdil ga bo in podprl s pravico in pravičnostjo
zdaj in vekomaj.
Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila.

Poslušali smo Božjo besedo.

9. Glasno se veselim v Gospodu
Iz 61,9-11

Berilo iz knjige preroka Izaija.

Med narodi bo znan zarod mojega ljudstva
in njihovi potomci med ljudstvi.
Vsi, ki jih vidijo, priznajo,
da so zarod, ki ga je Gospod blagoslovil.
Glasno se veselim v Gospodu,
moja duša se raduje v mojem Bogu,
ker me je odel z oblačilom zveličanja,
me ogrnil s plaščem pravičnosti
kakor ženina, ki si slovesno namešča venec,
in kakor nevesto, ki se krasi s svojim nakitom.
Kakor zemlja daje rast svojim rastlinam,
kakor vrt daje kliti svojemu semenu,
tako bo storil vsemogočni Gospod,
da bo rasla pravičnost in slava pred vsemi narodi.

To je Božja beseda.

10. Čas, ko porodnica porodi
Mih 5,1-4a

Berilo iz knjige preroka Miheja.

To govori Gospod:
Ti, Betlehem-Efrata,
majhen si med Judovimi tisočnijami,
iz tebe mi izide on, ki naj vlada v Izraelu;
njegov izhod je od nekdaj, iz dni starodavnosti.
Zato jih izroči v oblast drugih
do časa, ko porodnica porodi
in se ostanek njegovih bratov povrne
k Izraelovim sinovom.
Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo,
z veličastjem imena Gospoda, svojega Boga.
V miru bodo prebivali,
kajti raztegnil bo odslej svojo oblast
tja do koncev zemlje.
Tak mir bo.

Božja beseda.

11. Sionska hči, raduj se mojega prihoda
Zah 2,14-17

Berilo iz knjige preroka Zaharija.

Raduj se in bodi vesela, sionska hči!
Ker glej, prihajam
in bom prebival v tvoji sredi, govori Gospod.
Mnogi narodi se bodo pridružili Gospodu tisti dan
in bodo postali del njegovega ljudstva;
v tvoji sredi bodo prebivali
in spoznala boš,
da me je Gospod nad vojskami poslal k tebi.
Gospod bo vzel Juda v svojo last,
kot svojo dediščino v sveti deželi,
in zopet si bo izbral Jeruzalem.
Pred Gospodom naj umolkne vsak človek,
kajti vstal je in prihaja iz svojega svetega templja.

Poslušali smo Božjo besedo.

PRVO BERILO V VELIKONOČNEM ČASU

1. Vztrajali so v molitvi skupaj z Marijo
Apd 1,12-14

Berilo iz Apostolskih del.

Potem ko je bil Jezus vzet v nebo,
so se apostoli vrnili v Jeruzalem
z gore, ki se imenuje Oljska in je blizu Jeruzalema,
sobotni pot daleč.
Ko so vstopili, so šli v gornjo sobo,
kjer so ostajali Peter in Janez,
Jakob in Andrej, Filip in Tomaž,
Bartolomej in Matej, Jakob, Alfejev sin,
Simon Gorečnik in Juda, Jakobov brat.
Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi, z ženami,
z Marijo, Jezusovo materjo in z njegovimi brati.

To je Božja beseda.

2. Veliko znamenje na nebu:
Raz 11,19a; 12,1-6a.10ab

Berilo iz knjige Razodetja.

Tedaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih
in videla se je skrinja njegove zaveze.
In prikazalo se je veliko znamenje na nebu:
žena, obdana s soncem,
in pod njenimi nogami mesec
in na njeni glavi venec iz dvanajstih zvezd.
Bila je noseča in je vpila v porodnih bolečinah in mukah.

Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu.
Glej, bil je velik ognjenordeč zmaj,
ki je imel sedem glav in deset rogov
in na svojih glavah sedem kron;
in njegov rep je potegnil s seboj tretjino nebesnih zvezd,
ter jih vrgel na zemljo.

In zmaj se je ustopil pred ženo, ki je bila na porodu,
da bi požrl njeno dete, ko bi porodila.
In porodila je moško dete,
ki naj bi paslo vse narode z železno palico;
in vzeto je bilo njeno dete k Bogu
in k njegovemu prestolu.
Žena pa je ubežala v puščavo,
kjer ima prostor, ki ji ga je Bog pripravil.

In slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril:
»Zdaj se je uresničilo odrešenje,
moč in kraljevanje
našega Boga
in oblast njegovega Kristusa.«

Božja beseda.

3. Novi Jeruzalem, ozaljšan za Boga
Raz 21,1-5a

Berilo iz knjige Razodetja.

Jaz, Janez, sem videl novo nebo in novo zemljo.
Prvo nebo in prva zemlja sta namreč prešla
in morja ni več.
Videl sem sveto mesto, novi Jeruzalem,
priti z neba od Boga,
pripravljeno kakor nevesta,
ozaljšana za svojega ženina.
In slišal sem govoriti močan glas s prestola:
»Glej, prebivališče Boga med ljudmi,
prebival bo z njimi
in oni bodo njegova ljudstva
in Bog sam bo z njimi, njihov Bog.
In obrisal bo vse solze z njih oči
in smrti ne bo več; tudi ne bo več žalovanja
ne vpitja ne bolečine,
kajti, kar je bilo prej, je minilo.«
In ta, ki je sedel na prestolu, je rekel:
»Glej, vse delam novo.«

Poslušali smo Božjo besedo.

PSALM Z ODPEVOM PO BERILU

1. 1 Sam 2,1.4-5ab.6-7.8abcd

Odpev: Moje srce se raduje v Gospodu, mojem Zveličarju.

Moje srce se raduje v Gospodu,
moja čast je povišana v Gospodu.
Zdaj morem odpreti usta zoper sovražnike;
kajti veseliti se smem tvoje pomoči. Odpev.

Lok močnih se zlomi,
z močjo se opasujejo slabotni.
Siti se vdinjajo v službo za kruh,
lačni pa delo odlagajo. Odpev.

Gospod jemlje in daje življenje,
vodi v podzemlje in spet pripelje nazaj.
Gospod deli uboštvo in bogastvo,
poniža, pa tudi poviša. Odpev.

Iz prahu vzdigne slabotnega,
iz blata potegne siromaka,
da ga posadi med kneze
in mu odkaže častni sedež. Odpev.

2. Jdt 13,23bc-24a.25abc

Odpev: Ti si čast našega ljudstva!

Blagoslovljena si ti, hči, od Gospoda,
pred vsemi ženami na zemlji.
Hvaljen Gospod, ki je ustvaril nebo in zemljo. Odpev.

Danes je tvoje ime tako poveličal,
da ne bo izginila tvoja hvala iz ust ljudi,
ki se bodo spominjali Gospodove moči vekomaj. Odpev.

3. Ps 44,11-12.14-15.16-17

Odpev: Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho.

Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho,
pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta!
Kralj si bo želel tvoje lepote,
on je tvoj gospod, njemu se pokloni! Odpev.

Vsa krasna vstopa kraljeva hči,
zlate tkanine so njena obleka.
S pisanim oblačilom ogrnjeno peljejo h kralju,
za njo vodijo k tebi device, njene družice. Odpev.

Spremljajo jih z veseljem in radovanjem,
stopajo v kraljevo palačo.
Na mesto tvojih očetov bodo prišli tvoji sinovi;
postavil jih boš za kneze po vsej zemlji. Odpev.

4. Ps 112,1-2.3-4.5-6.7-8
Odpev: Gospodovo ime bodi slavljeno vekomaj!
Ali: Aleluja.

Hvalite, Gospodovi služabniki,
hvalite Gospodovo ime!
Gospodovo ime bodi slavljeno
zdaj in vekomaj.Odpev.

Od sončnega vzhoda do zahoda
bodi hvaljeno Gospodovo ime!
Gospod je vzvišen nad vse narode,
nad nebesa se dviga njegovo veličastvo. Odpev.

Iz prahu dviga siromaka,
iz blata povišuje ubožca,
da ga posadi med kneze,
med kneze svojega ljudstva. Odpev.

5. Lk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55

Odpev: Velike reči mi je storil on, ki je mogočen.
Ali: Slavljena, Marija, ki si nosila Sina večnega Očeta!

Moja duša
poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje
v Bogu, mojem Zveličarju. Odpev.

Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Kajti velike reči mi je storil On, ki je mogočen,
in je njegovo ime sveto. Odpev.

Od roda do roda traja njegovo usmiljenje
tistim, ki mu v strahu služijo.
Moč je pokazal s svojo roko,
razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli. Odpev.

Mogočne je vrgel s prestola
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne. Odpev.

Sprejel je svojega služabnika Izraela
in se spomnil usmiljenja,
kakor je govoril našim očetom,
do Abrahama in njegovega roda na veke. Odpev.

DRUGO BERILO

1. Milost je večja od greha
Rim 5,12.17-19

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje, sestre,
kakor je po enem človeku prišel greh na svet
in po grehu smrt,
tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili.
Če je zaradi prestopka enega zavladala smrt po enem,
bodo veliko bolj tisti,
ki prejemajo izobilje milosti in daru pravičnosti,
v življenju kraljevali po enem Jezusu Kristusu.
Kakor je torej po enem prestopku za vse ljudi obsodba,
tako tudi po eni spravi za vse ljudi opravičenje,
ki daje življenje.
Kakor je namreč po nepokorščini enega človeka
množica postala grešna,
tako bo tudi po pokorščini enega
množica postala pravična.

Poslušali smo Božjo besedo.

2. Bog je Marijo vnaprej izbral
Rim 8,28-30

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje, sestre,
vemo, da tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu,
tistim, ki so poklicani po njegovem sklepu.
Tiste, ki jih je vnaprej poznal,
je namreč tudi vnaprej določil,
naj bodo podobni njegovemu Sinu,
da bi bil on prvorojenec med mnogimi brati.
Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical;
in katere je poklical, jih je tudi opravičil;
tiste pa , ki jih je opravičil, je tudi poveličal.

To je Božja beseda.

3. Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene
Gal 4,4-7

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.

Bratje in sestre,
ko je nastopila polnost časa,
je Bog poslal svojega Sina,
rojenega iz žene, rojenega pod postavo,
da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo,
da bi mi prejeli posinovljenje.
Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca
Duha svojega Sina, ki vpije: » Aba,Oče!«
Potemtakem nisi več suženj, temveč sin,
če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.

Božja beseda.

4. Ef 1,3-6.11-12

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.

Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nas je v Kristusu blagoslovil
z vsakršnim duhovnim blagoslovom iz nebes.
Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izbral,
da bi bili sveti in brezmadežni pred njim.
V ljubezni nas je vnaprej določil,
naj bomo po sklepu njegove volje,
zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu
in naj slavimo veličastvo njegove milosti,
s katero nas je obdaril v Ljubljenem.
V njem smo postali tudi dediči,
vnaprej določeni po načrtu njega,
ki vse uresničuje po odločitvi svoje volje,
da bi bili tako v hvalo njegovega veličastva
mi, ki smo že prej upali v Kristusa.

Poslušali smo Božjo besedo.

ALELUJA IN VRSTICA PRED EVANGELIJEM

1. ( Aleluja) Pozdravljena, Marija milosti polna, Gospod je s teboj,blagoslovljena si med ženami (Aleluja)

2. ( Aleluja) Blagor ti, Devica Marija, ker si verovala, izpolnilo se bo, kar ti je povedal Gospod. (Aleluja)

3. (Aleluja)Blagor ti, Devica Marija, ker si te besede ohranilaIn jih premišljevala v svojem srcu. (Aleluja)

4. (Aleluja) Srečna si, sveta Devica Marija, in vse hvale vredna, ker je iz tebe izšlo sonce pravice, Kristus naš Bog . ( Aleluja.)

EVANGELIJ

1. Jožef zve, da je Marija spočela od Svetega Duha
Mt 1,1-16.18-23 ali 18-23

Iz svetega evangelija po Mateju.

Rodovnik Jezusa Kristusa,sina Davidovega, sina Abrahamovega:
Abraham je imel sina Izaka, Izak Jakoba,
Jakob Juda in njegove brate:
Juda je imel s Tmaro sina Faresa in Zara,
Fares je imel sina Ezroma, Ezrom Arama,
Aram Aminadaba, Aminadab Naasona, Naason Salmona;
Salmon z Rahabo sina Booza, Booz z Ruto sina Obeda,
Obed Jeseja, Jese pa je imel sina kralja Davida.
David je imel z Urijevo sina Salomona,
Salomon pa je imel sina Roboama,
Roboam Abija, Abija Aza,
Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Ozija,
Ozija Joatama, Joatam Ahaza, Ahaz Ezekija,
Ezekija Manaseja, Manase Amona, Amon Josija,
Josija pa je imel sina Jehonija in njegove brate
ob preselitvi v Babilon.

Po preselitvi v Babilon je Jehonija imel sina Salatiela,
Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda,
Abiud Eliakima, Eliakim Asorja,
Asor Sadoka, Sadok Ahima, Ahim Eliuda,
Eliud Eleazarja, Eleazar Matana, Matan Jakoba,
Jakob pa je imel sina Jožefa, moža Marije,
iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus.

Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako:
ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom,
je bila, preden sta prišla skupaj,
noseča od Svetega Duha.
Ker je bil njen mož Jožef pravičen
in je ni hotel osramotiti,
jo je sklenil skrivaj odsloviti.

Ko je to premišljeval,
glej se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi:
»Jožef, Davidov sin,
ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije;
kar je namreč spočela, je od Svetega Duha.
Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus,
ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.«
Vse to se je pa zgodilo, da se je izpolnilo,
kar je bil Gospod napovedal po preroku, ki pravi:
»Glej, devica bo spočela in rodila sina,
ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni:Bog z nami.«

To je Kristusov evangelij.

2. Marija na begu v Egipt
Mt 2,13-15.19-23

Iz svetega evangelija po Mateju.

Ko so Modri odšli,
glej, se Gospodov angel prikaže Jožefu v spanju in pravi:
»Vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt
in bodi tam, dokler ti ne porečem;
Herod bo namreč dete iskal, da bi ga pogubil.«
Vstal je, vzel dete in njegovo mater še ponoči
in se umaknil v Egipt;
in bil je tam do Herodove smrti, da se je izpolnilo,
kar je povedal Gospod po preroku, ki pravi:
»Iz Egipta sem poklical svojega sina.«

Ko je pa Herod umrl, glej,
se Gospodov angel v spanju prikaže Jožefu v Egiptu
in pravi:
»Vstani, vzemi dete in njegovo mater
in pojdi v izraelsko deželo;
kajti pomrli so tisti, ki so detetu stregli po življenju.«
In vstal je, vzel dete in njegovo mater
in prišel v izraelsko deželo.

Ker je pa slišal, da v Judeji vlada Arhelaj
namesto svojega očeta Heroda, se je bal iti tja.
Bil je v spanju opomnjen
in se je umaknil v galilejske kraje.
Ko je prišel tja, se je naselil v mestu Nazaret,
da se je izpolnilo, kar so govorili preroki,
da bo Nazarečan.

To je Kristusov evangelij.

3. Angel oznani Jezusovo rojstvo
Lk 1,26-38

Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan
v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret,
k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef,
iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija.
Ko je prišel k njej, je rekel:
» Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!«
Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala,
kaj naj pomeni ta pozdrav.

Angel ji je rekel:
»Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.
Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus.
Ta bo velik in Sin Najvišjega;
Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida,
kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Marija pa je rekla angelu:
»Kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam?«
Angel ji je odgovoril:
»Sveti Duh bo prišel nadte
in moč Najvišjega te bo obsenčila,
zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin.
In glej, tvoja sorodnica Elizabeta
je tudi spočela sina v svoji starosti;
in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna;
kajti pri Bogu ni nič nemogoče.«

Marija je rekla:
» Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!«
In angel je šel od nje.

To je Kristusov evangelij.

4. Elizabeta blagruje Marijino vero
Lk 1,39-47

Iz svetega evangelija po Luku.

Tiste dni je Marija vstala
in hitro šla v gore,v mesto na Judovem.
Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto.
Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav,
je poskočilo dete v njenem telesu;
in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom
in je vzkliknila z močnim glasom:
» Blagoslovljena ti med ženami
in blagoslovljen sad tvojega telesa!
In od kod meni to, da pride k meni
mati mojega Gospoda?
Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes,
je od veselja poskočilo dete v mojem telesu.
Blagor ji, ki je verovala,
kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!«
Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje
v Bogu, mojem Zveličarju.«

To je Kristusov evangelij.

5. Marija rodi Jezusa
Lk 2,1-14

Iz svetega evangelija po Luku.

Tiste dni je od cesarja Augusta izšlo povelje,
naj se popiše ves svet.
To prvo popisovanje je bilo,
ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji.
Hodili so se vsi popisovat, vsak v svoje mesto.
Šel je torej tudi Jožef iz Galileje, iz mesta Nazaret,
v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem
bil je namreč iz Davidove hiše in rodovine
da bi se popisal s svojo zaročeno ženo Marijo,
ki je bila noseča.
Ko sta bila tam, se ji je dopolnil čas poroda.
Rodila je sina prvorojenca,
ga povila v plenice in položila v jasli,
ker zanju ni bilo prostora v prenočišču.

V istem kraju
pa so pastirji prenočevali pod milim nebom
in bili na nočnih stražah pri svoji čredi.
Gospodov angel je stopil k njim
in Gospodovo svetloba jih je obsvetila
in silno so se prestrašili.
Angel jim je rekel:
» Ne bojte se;
glejte, oznanjam vam veliko veselje,
veselje za vse ljudstvo:
Rodil se vam je danes v Davidovem mestu Zveličar,
ki je Kristus Gospod.
To vam bo znamenje:
Našli boste dete, v plenice povito in v jasli položeno.«

V hipu je bila pri angelu množica nebeške vojske,
ki so Boga hvalili in govorili:
» Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so Bogu po volji.«

To je Kristusov evangelij.

6. Marija premišljuje besede pastirjev.
Lk 2,15b-19

Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas so pastirji rekli drug drugemu:
»Pojdimo v Betlehem
in poglejmo to, kar se je zgodilo
in nam je oznanil Gospod!«
Pohiteli so, prišli tja
in našli Marijo, Jožefa in dete, v jasli položeno.
Ko so to videli, so povedali,
kar jim je bilo rečeno o tem detetu.
Vsi, ki so slišali,
so se čudili temu, kar so jim povedali pastirji.
Marija pa je vse te besede ohranila
in jih premišljevala v svojem srcu.

To je kristusov evangelij.

7. Simeon napove Mariji trpljenje
Lk 2,27-35

Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je prišel Simeon po navdihnjenju v tempelj.
Ko so starši prinesli dete Jezusa,
da bi zanj storili po predpisu postave,
ga je tudi on vzel v naročje,
zahvalil Boga in rekel:
»Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika
po svoji besedi v miru,
kajti moje oči so videle tvoje zveličanje,
ki si ga pripravil pred obličjem vseh narodov:
luč v razsvetljenj poganov
in slavo Izraela, tvojega ljudstva.«

Njegov oče in njegova mati sta se čudila temu,
kar se je o njem govorilo.
Simeon jih je blagoslovil
in rekel Mariji, njegovi materi:
»Glej, ta je postavljen v padec
in vstajenje mnogih v Izraelu
in v znamenje, ki se mu bo nasprotovalo,
in tvojo dušo bo presunil meč,
da se razodenejo misli iz mnogih src.«

To je Kristusov evangelij.

8. Marija išče dvanajstletnega Jezusa
Lk 2,41-51a

Iz svetega evangelija po Luku.

Jezusovi starši so hodili vsako v Jeruzalem
na velikonočno praznik. Ko je Jezus dopolnil dvanajst let
in so po navadi praznika šli v Jeruzalem, ter se po končanih prazniških dneh vračali,
je ostal deček Jezus v Jeruzalemu
in njegovi starši tega niso opazili.

Misleč, da je pri druščini,
so šli dan hoda ter ga iskali med sorodniki in znanci.
Ko ga niso našli,
so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali.
Po treh dneh so ga našli v templju,
ko je sedel sredi učiteljev,
jih poslušal in vpraševal.
In vsi, ki so ga slišali, so strmeli
nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko so ga starši zagledali, so ostrmeli
in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama to storil?
Glej, tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.

In rekel jima je : »Kaj sta me iskala?.
Ali nista vedela, da moram biti v tem,
kar je mojega Očeta?«
Toda ona nista razumela besed,
ki jima jih je rekel.
In vrnil se je z njima ter prišel v Nazaret
in jima je bil pokoren.
In njegova mati je vse to ohranila v svojem srcu.
In Jezus je napredoval
v modrosti in starosti in milosti
pri Bogu in pri ljudeh.

To je Kristusov evangelij.

9. Jezus blagruje svojo mater
Lk 11,27-28

Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas, ko je Jezus govoril množicam,
je neka žena iz množice povzdignila glas in mu rekla:
»Blagor telesu, ki te je nosilo,
in prsim, ki so te dojile!«
On pa je rekel:
»Da, še bolj pa blagor tistim,
ki Božjo besedo poslušajo in ohranijo. «

To je Kristusov evangelij.

10. Marija na svatbi v galilejski Kani
Jn 2,1-11

Iz svetega evangelija po Janezu.

V galilejski Kani je bila svatba
in Jezusova mati je bila tam.
Povabljeni pa so bili na svatbo tudi Jezus
in njegovi učenci.
Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati:
»Vina nimajo.«
Jezus ji odgovori:
»Kaj imam s teboj, žena?
Moja ura še ni prišla. «
Njegova mati je rekla strežnikom:
»Kar koli vam reče, storite!«
Stalo pa je tam po šegi judovskega očiščevanja
šest kamnitih vrčev,
ki so držali po dve ali tri mere.
Jezus je rekel strežnikom:
»Napolnite vrče z vodo.«
In napolnili so jih do vrha.
Nato jim je rekel:
»Zajemite zdaj in nesite starešini.«
In nesli so.
Ko pa je starešina poskusil vodo,
ki je postala vino,
in ni vedel, od kod je, – strežniki, ki so vodo zajeli, pa so vedeli-
je poklical ženina in mu rekel:
»Vsak človek daje najprej dobro vino,
in ko se napijejo, tedaj slabše.
Ti pa si dobro vino do zdaj prihranil.«
Tako je v galilejski Kani storil Jezus prvi čudež
in razodel svoje veličastvo-
in njegovi učenci so verovali vanj.

To je Kristusov evangelij.

11. Marija pod Jezusovim križem
Jn 19,25-27

Iz svetega evangelija po Janezu.

Poleg Jezusovega križa so stale njegova mati
In sestra njegove matere, Marija Klopajeva
in Marija Magdalena.
Jezus se ozre na mater
in na zraven stoječega učenca, ki ga je ljubil,
ter reče materi:
»Žena, glej tvoj sin!«
Potem reče učencu:
»Glej, tvoja mati!«
In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi.

To je Kristusov evangelij.