Rojstvo device Marije 8. september

Celotno besedilo v pdf obliki

BERILO: Rojstvo Božje matere naznanja mir
Mih 5,1-4a

Berilo iz knjige preroka Miheja.

To govori Gospod:
ti, Betlehem-Efrata,
majhen si med Judovimi tisočnijami,
iz tebe mi izide on, ki naj vlada v Izraelu;
njegov izhod je od nekdaj, iz dni starodavnosti.
Zato jih izroči v oblast drugih
do časa, ko porodnica porodi
in se ostanek njegovih bratov povrne
k Izraelovim sinovom.
Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo,
z veličastjem imena Gospoda, svojega Boga.
V miru bodo prebivali,
kajti raztegnil bo odslej svojo oblast
tja do koncev zemlje.
Tak mir bo.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Ali:

BERILO: Poklicani smo v Božjo slavo
Rim 8,28-30

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom

Bratje in sestre,
vemo, da tistim, ki ljubijo Boga,
vse pripomore k dobremu,
tistim, ki so poklicani po njegovem sklepu.
Tiste, ki jih je vnaprej poznal,
je namreč tudi vnaprej določil,
naj bodo podobni njegovemu Sinu,
da bi bil on prvorojenec nad mnogimi brati.
Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical ;
in katere je poklical, jih je tudi opravičil;
tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal.

To je Božja beseda.

SPEV Z ODPEVOM
Ps 86,1-3.5-7

Odpev: Gospod je posadil vate vir življenja.

Gospod ljubi svoje mesto na svoji sveti gori,
Sion ima rajši kot vsa druga bivališča.
Veličastne reči so napovedane o tebi,
o Božje mesto. Odpev.

Razna ljudstva imajo zveze s tabo,
različni narodi pridejo k tebi.
O Sionu se bo reklo: » Vsi po vrsti so bili tu rojeni,
on sam, Najvišji, ga je utemeljil. « Odpev.

Gospod zapiše v knjigo narodov:
» Vse sem posinovil na Sionu.«
Rajali bodo in peli:
»Ti si začetek našega veselja.« Odpev.

ALELUJA
Aleluja. Srečna si, sveta Devica Marija, in vse hvale vredna,
ker je iz tebe izšlo sonce pravice, Kristus, naš Bog. Aleluja.

EVANGELIJ: Jožef zve, da je Marija spočela od Svetega Duha
Mt 1,1-16.18-23 ali 18-23

Iz svetega evangelija po Mateju.

Rodovnik Jezusa Kristusa,
sina Davidovega, sina Abrahamovega:
Abraham je imel sina Izaka, Izak Jakoba,
Jakob Juda in njegove brate:
Juda je imel s Tamaro sina Faresa in Zara,
Fares je imel sina Ezroma, Ezrom Arama,
Aram Aminadaba, Aminadab Naasona, Naason Salmona;
Salmon z Rahabo sina Booza, Booz z Ruto sina Obeda,
Obed Jeseja, Jese pa je imel sina kralja Davida.
David je imel z Urijevo sina Salomona,
Salomon pa je imel sina Roboama,
Roboam Abija, Abija Aza,
Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Ozija,
Ozija Joatama, Joatam Ahaza, Ahaz Ezekija,
Ezekija Manaseja, Manase Amona, Amon Josija,
Josija pa je imel sina Jehonija in njegove brate
ob preselitvi v Babilon.

Po preselitvi v Babilon je Jehonija imel sina Salatiela,
Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda,
Abiud Eliakima, Eliakim Asorja,
Asor Sadoka, Sadok Ahima, Ahim Eliuda,
Eliud Eleazarja, Eleazar Matana, Matan Jakoba,
Jakob pa je imel sina Jožefa, moža Marije,
iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus.

Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako:
ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom,
je bila, preden sta prišla skupaj,
noseča od Svetega Duha.
Ker je bil njen mož Jožef pravičen
in je ni hotel osramotiti,
jo je sklenil skrivaj odsloviti.

Ko je to premišljeval,
glej se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi:
»Jožef, Davidov sin,
ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije;
kar je namreč spočela, je od Svetega Duha.
Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus,
ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.«
Vse to se je pa zgodilo, da se je izpolnilo,
kar je bil Gospod napovedal po preroku, ki pravi:
»Glej, devica bo spočela in rodila sina,
ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni:
Bog z nami.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.